Solar Cell

Solar Cell

Solar Cell

ในปัจจุบัน ค่าไฟฟ้าถือเป็นต้นทุนสำคัญอย่างนึงของกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเป็นกิจการที่ต้องใช้เครื่องจักรจำนวนมาก ค่าไฟฟ้าต่อเดือนย่อมหาศาล การติดตั้งแผงโซล่าห์เซลล์จะช่วยให้ผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่ายลดทันทีตั้งแต่ที่เริ่มใช้งานทางเราให้บริการแต่ตั้งเริ่มสำรวจ ออกแบบ และติดตั้ง Solar cell ทั้งระบบ On grid, Off grid และ Hybrid โดยผู้ขำนาญการ

At present, the cost of electricity is one of the major costs of the business. Especially if it is a business that requires a lot of machinery. The electricity bill per month is enormous. Installing solar panels will help operators reduce their expenses immediately since the start of use.
We provide services starting from explore, design and install solar cells for both On grid, Off grid and Hybrid systems by experts.