Warranty

นโยบายการรับประกันสินค้าผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์สำรองไฟมือถือ(Power Bank)

ทางบริษัท แพนด์ ไอที อินเตอร์เทรด จำกัดมีความประสงค์เรียนแจ้ง นโยบายการรับเคลมสินค้าอุปกรณ์สำรองไฟมือถือ(Power Bank)ดังนี้
1.DOA การรับประกันภายในระยะเวลา 7 วัน (นับจากวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า)
ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ในกรณีที่สินค้ามีอาการภายนอกที่เห็นได้ในทันที เช่น พอร์ทต่างๆ มีปัญหา ชาร์จไฟเข้าไม่ได้ หรือ ช่อง Out put ไม่จ่ายไฟออก ไฟฉายไม่ติด ตัวเครื่องประกอบไม่เรียบร้อยอุปกรณ์เสริมต่างๆ ของสินค้า เช่น สาย micro usb, หัว connector ต่างๆ, ไฟฉาย, ไฟ LED ที่แสดงสถานะแบตเตอรี่, ปุ่มกดบนตัวเครื่อง ที่พบว่าผิดปกติขณะเริ่มใช้สินค้าครั้งแรก
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ครบชุดพร้อมกล่อง** หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางบริษัทฯ จะถือว่าเกิดจากการใช้งานของลูกค้า และไม่สามารถรับเคลมสินค้า หรือรับเคลมตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
2.การรับประกันภายในระยะเวลา 12 เดือน
ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยสามารถอ้างอิงจาก Sticker void รับประกันบนกล่อง และ Sticker voidรับประกันบนตัวเครื่อง และโค้ดตัวแทนจำหน่ายบนเครื่องและ/ หรือใบเสร็จจากทางบริษัทฯ
กรณีที่ไม่สามารถใช้งานได้ จากตัวแบตเตอรี่เอง เช่น ไม่สามารถประจุไฟให้ตัวแบตเตอรี่ได้ และ/ หรือ ไม่สามารถชาร์ตประจุไฟให้โทรศัพท์มือถือ กล้อง หรือ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อื่นๆได้
3.เงื่อนไขการรับประกันสินค้าภายหลังการซื้อเจ็ดวันแต่ไม่เกินหนึ่งปีหรือตามแต่กำหนดของสินค้า
3.1 ระยะเวลาการรับประกัน ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าตามที่ทางบริษัทฯ กำหนดบนสติ๊กเกอร์วอยด์รับประกันของทางบริษัทฯ เท่านั้น หากไม่มีสติ๊กเกอร์รับประกันของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขออนุญาตไม่รับประกันสินค้า
3.2 บริษัทฯ จะรับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่อง ของการผลิตจากโรงงาน หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลาประกัน และบริษัทฯ จะรับประกันสินค้าชิ้นนี้ต่อไปตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ นับจากวันที่รับประกันสินค้าครั้งแรก กล่าวคือลักษณะผิดปกติที่เกิดจากอุปกรณ์ตัวแบตเตอรี่ ด้วยตัวแบตเตอรี่เอง ซึ่งมิได้เกิดจากการหัก/ คดงอ เช่น ลักษณะผิดปกติที่เกิดจากเสียบชาร์ตไฟไม่เข้า, ช่อง input/ output ไม่จ่ายไฟ
การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น เช่น Connector, สาย Micro USB และ Adapter และความบกพร่องของ LED ไฟแสดงสถานะของอุปกรณ์
3.3 บริษัท ไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการใช้งานที่ผิดปกติ, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การตก-หล่น-บุบ-มีรอยงัดแงะ, การตกน้ำ, การซ่อมแซม หรือ การดัดแปลงจากช่างที่ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทฯ เช่น ทำตกกระแทก/ ตกน้ำ/โดนน้ำ เปียกฝนแล้วช็อตจนใช้งานไม่ได้/ หรือไฟไหม้ รวมถึงมีร่องรอยชำรุด/ ร้าว/ แตกหัก/รอยถลอก/ขูดขีด จากการใช้งานของลูกค้า/ นำไปดัดแปลงและใช้งานอย่างผิดวิธี/ช็อตไหม้จากการลัดวงจร รวมถึงการกระทำใดๆที่ทำให้สายหัก, คด หรืองอแล้วนำมาใช้ต่อแล้วทำอุปกรณ์เสียหาย/หรือนั่งทับจนหัวต่องอจนใช้งานต่อไม่ได้หรือสายที่ชำรุดจากการใช้งานของลูกค้า/หรือปุมสวิตช์ยุบจากการใช้ของลูกค้า/ช่อง USB,MICRO USB ที่เบี้ยวหรือหัก หลุด/หลวม ซึ่งเกิดจากการใช้งานของลูกค้า
3.4 สินค้าไม่มีสติ๊กเกอร์วอยด์รับประกันของ บริษัท แพนด์ ไอที อินเตอร์เทรด จำกัด หรือชำรุด ฉีกขาดสินค้าที่สติ๊กเกอร์รับประกันมีการชำรุด หรือฉีกขาด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการรับประกันสินค้าตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์การคืนสินค้าในทุกกรณี โดยท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-102-0249